Voorafgaand aan sloop of renovatie van gebouwen dient altijd een asbestinventarisatie plaats te vinden. Sinds februari 1992 gelden voor het verwijderen van asbesthoudende materialen strenge criteria. Vanaf januari 1997 mag een gemeente een vergunning voor sloop slechts afgeven als een asbestinventarisatie is uitgevoerd.

De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd conform de SC-540 en dient door een daartoe gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd. Voor het bemonsteren van asbestverdachte materialen dient de monsternemer te beschikken over een een hiervoor beschikbaar diploma DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest), in het verleden was dit het DTA-A certificaat (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering).
 
Eén van de eisen bij beroepsmatige sloop van asbest is dat een deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA-A) aanwezig is. Het bedrijf dat de asbestsanering uitvoert dient te zijn gecertificeerd volgens de SC-530.

De uitvoering van een asbestinventarisatie houdt in:

  • Inzage van het bouwarchief van de gemeente (bouwtekeningen / bestekken e.d.)
  • Grondige inspectie van het betreffende bouwwerk, een deel van het bouwwerk of een object.
  • Registratie van de waargenomen asbestverdachte onderdelen.
  • Monstername van asbesthoudende en -verdachte materialen.
  • Risicoclassificatie indien asbesthoudend materiaal aanwezig is.
  • Rapportage van de bevindingen en een aanbeveling. 

Onderscheid type A, type B en type 0

In de norm SC-540 wordt onderscheid gemaakt tussen een type A, B en 0 onderzoek.

 
Type A:

Op grond van de SC-540  dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het aanleveren van documenten waaruit de toepassing van asbest en asbesthoudende producten blijkt. Dit kunnen bouwtekeningen, archieven van verbouwingen of renovaties, beschrijvingen van calamiteiten of incidenten of eventueel eerder uitgevoerde asbest(deel)saneringen zijn. Dit kan ook door archieven aan ons beschikbaar te stellen. Daarnaast moet de opdrachtgever de mogelijkheid bieden (indien van toepassing) (ex-)werknemers te laten interviewen. Aangezien wij als deskundig bureau veel kennis en ervaring hebben in de toepassing en verwerking van asbesthoudende materialen, bieden wij de mogelijkheid het historisch onderzoek voor u uit te voeren.

De uitvoering van de asbestinventarisatie dient zo plaats te vinden dat een onbelemmerde door- en toegang tot alle ruimtes mogelijk is. De inventarisatie mag met behulp van handgereedschap (al dan niet met licht destructief onderzoek) uitgevoerd worden. Als bij een type A onderzoek niet alle ruimtes toegankelijk zijn, dient een type B onderzoek te worden uitgevoerd.

In de SC-540 wordt onderscheid gemaakt bouwwerken en objecten. Het is toegestaan een deel van een bouwkundige eenheid te onderzoek (bijvoorbeeld alleen de dakbedekking of een vensterbank in een ruimte). Het is niet toegestaan afzonderlijke bronnen of constructiedelen te inspecteren.

De indeling van alle asbesthoudende materialen in risicoklassen wordt uitsluitend uitgevoerd met behulp van SMA-rt (StoffenManager Asbest), een digitaal instrument dat via internet beschikbaar is. De risicoklasse is mede afhankelijk van de methode van verwijdering. Het voordeel van deze manier van risicoklassebepaling is dat een uniforme uitkomst gegarandeerd wordt. Ieder afzonderlijk adviesbureau moet uiteindelijk op dezelfde risicoklasse uitkomen.

Type B:

Een type B onderzoek wordt altijd uitgevoerd als vervolg op een type A onderzoek. De gemeente kan bijvoorbeeld een sloopvergunning afgeven onder voorwaarde dat tijdens de sloop het (door het asbestinventarisatiebureau geadviseerde) type B onderzoek wordt uitgevoerd.
 
Een type B onderzoek wordt geadviseerd wanneer tijdens het type A onderzoek een redelijk vermoeden bestaat van de aanwezigheid van niet direct waarneembaar asbest of wanneer ruimtes niet toegankelijk waren. Niet direct waarneembaar asbest kan bijvoorbeeld riolering onder de woning of verloren bekisting bij funderingen zijn. Tijdens dit type B onderzoek zal zwaar destructief onderzoek worden uitgevoerd. Dit dient ALTIJD te gebeuren in samenwerking met een (SC-530) gecertificeerde asbestverwijderaar.
 
Type 0:

Een type 0 onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is in een gebouw dat nog in gebruik is. Wanneer is vastgesteld dat binnen een (nog in gebruik zijnd) gebouw asbest aanwezig is, kan aanvullend een risicobeoordeling worden uitgevoerd conform NEN 2991. Dit onderzoek is dus NIET geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning. Meer informatie over een risiobeoodeling conform NEN 2991 vindt u hier.