Op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen kan het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van een Provincie) bedrijven met bodembedreigende activiteiten verplichten een bodemonderzoek uit te laten voeren.

Ook activiteiten uit het verleden kunnen hiertoe de aanleiding zijn. Het doel van het onderzoek is de overheid te informeren of het in gebruik zijnde bedrijfsterrein al dan niet verontreinigd is.
 
Het bevoegd gezag zal u in een dergelijk geval zelf aanschrijven.
 
Er zijn dan enkele mogelijkheden:

  • De stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen (BsB) is een stichting die adviserend optreedt. Als u met de stichting BsB een overeenkomst aangaat, delegeert de provincie de uitvoering aan deze stichting en kunt u vaak in een wat rustiger tempo het onderzoek laten verrichten. Hierbij treedt de BsB dan adviserend op, zij voert zelf geen onderzoeken uit. Hiervoor benadert zij deskundige onderzoeksbureaus. Voorheen waren aan de bemiddeling door de stichting BsB geen kosten verbonden, dit is inmiddels echter wel het geval.
  • U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met een onderzoeksbureau en zelf een offerte aanvragen. De door het bevoegd gezag gestelde tijdslimiet waarbinnen de gevraagde gegevens verstrekt dienen te worden is over het algemeen ruim voldoende om een adequaat onderzoek uit te kunnen voeren. 

Bodemverontreiniging
Als een bodemverontreiniging wordt aangetroffen op uw bedrijfsterrein, dan wordt de ernst en de urgentie van de verontreiniging vastgesteld aan de hand van 4 aandachtspunten:

  • de omvang;
  • de humane risico’s;
  • de ecologische risico’s;
  • de verspreidingsrisico’s.

In het algemeen worden voor het verwijderen (saneren) van een bodemverontreiniging redelijke tijdslimieten gegeven, dit hangt nauw samen met de urgentie. Bij een hoog humaan risicogehalte of verspreidingsrisico zal de urgentie om te saneren toenemen.