In het Besluit Bodemkwaliteit zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging (Kwalibo), bouwstoffen, grond en baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wet Milieubeheer. Het doel van het besluit is bouwstoffen, grond en baggerspecie zoveel mogelijk te hergebruiken zodat minder materiaal wordt gestort en minder primaire grondstoffen worden gewonnen. Het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem en in oppervlaktewater mag echter niet leiden tot verontreiniging.

Grond en baggerspecie
Grond of baggerspecie moet voldoen aan samenstellingswaarden. Deze maximale waarden hangen voor landbodems samen met de kwaliteit van de bodem en de functie ervan. Voor oppervlaktewater gelden eigen maximale waarden.

Gemeenten kunnen eigen maximale waarden afleiden voor de lokale bodem binnen een bepaalde bandbreedte. Dit gebeurt via het zogenaamde gebiedsspecifieke kader. Gemeenten die dit kader niet gebruiken vallen onder het generieke (landelijke) kader. Deze kent achtergrondwaarden (relatief schone grond), functieklasse wonen en functieklasse industrie. Daarnaast geldt de mogelijkheid om grond of baggerspecie te gebruiken in een grootschalige bodemtoepassing. Ook gelden aparte regels voor het verspreiden van baggerspecie.

De naamgeving van de categorie-indeling van grond is als volgt:

  • Klasse AW grond / natuur
  • Klasse Wonen
  • Klasse Industrie

De naamgeving van de klasse-indeling van baggerspecie is als volgt:

  • Klasse AW bagger
  • Klasse A
  • Klasse B

Het besluit is niet van toepassing op puntbronnen van verontreinigingen, op grond en baggerspecie met een kwaliteit boven het saneringscriterium, op grond en baggerspecie die gevaarlijke afvalstoffen bevatten, en op partijen waarop het Besluit uniforme saneringen van toepassing is. Dergelijke partijen vallen onder de saneringsregelgeving of moeten worden gestort.
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de partij wordt aangetoond door middel van een partijkeuring. De maximale partijgrootte is 10.000 ton voor één partij (ca. 6.250 m³ grond). Bij grotere hoeveelheden wordt het totaal opgesplitst in meerdere partijen.
 
Bij een uit te voeren ontgraving van bijvoorbeeld een kelder kan de grond voorafgaand aan de ontgraving worden bemonsterd en geanalyseerd (zogenoemde in situ-bemonstering). Hierbij is het wel van belang dat de locatie vrij van bebouwing is vanwege het aantal boringen dan uitgevoerd moet worden. Reeds ontgraven en opgeslagen grond kan als een depotbemonstering worden uitgevoerd.
 
Alle partijen grond groter dan 50 m³ (dus ook schone grond) moeten minimaal 5 werkdagen voor toepassing gemeld worden bij het bevoegd gezag. Dit kan schriftelijk of digitaal via het Meldpunt bodemkwaliteit
 
Grondvitaal BV is gecertificeerd volgens de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen Besluit Bodemkwaliteit) voor het bemonsteren van grond (VKB protocol 1001).
 
Bouwstoffen
Bouwstoffen hebben vaak andere milieueigenschappen en worden anders toegepast dan grond en baggerspecie. Daarom is het beleidskader voor het toepassen van bouwstoffen losgekoppeld van het beleid voor grond en baggerspecie. Onderzoek naar de kwaliteit van bouwstoffen valt buiten de reikwijdte van ons certificaat.
 
Mist u iets of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.