Natuurlijk is ons dienstenpakket breder dan bodemonderzoeken, saneringen, partijkeuringen en asbestinventarisaties. Heeft u een vraag met betrekking tot uw specifieke geval? Neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u graag in wat uw mogelijkheden zijn.


Terreinmeting

Om diverse redenen zullen terreinmetingen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld voor het uitzetten van bouwterreinen of gebouwen. Dit kan op kleinschalige wijze plaatsvinden maar ook voor zeer grootschalige projecten waarbij de terreinhoogten ten opzichte van NAP worden ingemeten.

Toepassing
In diverse situaties is inzicht in de exacte terreingegevens noodzakelijk. Het inmeten geschiedt met moderne apparatuur en kan ten behoeve van projectontwikkeling, landschapsarchitectuur, stedenbouw en bouwkundige architectuur in DWG of DXF formaat worden aangeleverd.

Deformatiemetingen
Bij deformatiemetingen worden bestaande situaties nauwkeurig in beeld gebracht en vastgelegd. Dit kan een gebouw, een brug of ander object zijn. Uit controlemetingen is af te leiden of het object tijdens uitgevoerde werkzaamheden in de directe omgeving, zoals hei- of graafwerkzaamheden in een bebouwde omgeving, is veranderd (gedeformeerd). Bij dergelijke werkzaamheden kunnen zettingen van de grond plaatsvinden. Ook bij andere activiteiten kunnen zettingen plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan grondwateronttrekking, verkeerstoename, etc.

Waterpassingen

Het uitvoeren van waterpassingen valt vaak samen met terreinmetingen waarbij ook hoogtemetingen eventueel ten opzichte van NAP worden uitgevoerd. Ook tijdens het uitvoeren van bodemonderzoek kunnen wij middels laserapparatuur terreinhoogtemetingen ten opzichte van grondwaterstanden en dergelijke uitvoeren.

Toepassing
Waterpassingen worden uitgevoerd in alle omstandigheden waarbij inzicht in terreinhoogten en -diepten gewenst zijn. Het bepalen van grondwaterstanden gebeurt ten opzichte van een vast punt of NAP


Sonderen

Het uitvoeren van sonderingen heeft als doel onderzoek verrichten naar de bodemkwaliteit waarbij met name de draagkracht van de bodem wordt gemeten.
 
Het draagvermogen van de Nederlandse bodem geeft plaatselijk grote verschillen te zien. Tussen stabiele zandgronden en veengebieden bestaan grote verschillen in bodemstabiliteit. Aan de funderingsconstructie van gebouwen in veengebieden zullen dan ook andere eisen worden gesteld dan op de meer stabiele gronden.
 
Met behulp van sonderen kan inzicht worden verkregen in de plaatselijke bodemgesteldheid. Door middel van het onder een bepaalde druk in de bodem brengen van een conus worden de weerstand en de wrijving gemeten die elektronisch worden geregistreerd. Voor diepe sonderingen wordt altijd gebruik gemaakt van een sondeerwagen. Voor wat oppervlakkige weerstandsmetingen (tot maximaal 1,0 m diepte) wordt ook wel van een handsondeerapparaat gebruik gemaakt.
 
Wanneer sonderen?
Sonderingen worden uitgevoerd wanneer gebouwen of andere constructies worden uitgevoerd waarbij niet onomstotelijk vaststaat dat de bodem voldoende en evenwichtig draagvermogen heeft. In gebieden met een instabiele bodem wordt vaak door de gemeente al een sonderingsrapport gevraagd bij de aanvraag van een bouwvergunning.
 
In gebieden met een traditioneel redelijk stabiele bodem kan het ook gewenst zijn om een bodemonderzoek in te stellen waarbij het accent ligt op de gelijkmatigheid van de bodem. Het komt in de praktijk nogal eens voor dat de bodem in bijvoorbeeld funderingssleuven niet overal hetzelfde draagvermogen heeft. De draagkracht van de bodem kan dan wel voldoende zijn, maar door onderlinge plaatselijke verschillen kan ongelijke zetting van de bodem plaatsvinden waardoor de stabiliteit van het gebouw in gevaar komt.


Dit zal niet altijd leiden tot onhoudbare situaties, maar kan wel leiden tot veel ongenoegen doordat scheurvorming of iets dergelijks in het gebouw ontstaat. De oorzaak ligt dan niet in de kwaliteit van de aannemer of het gebruik van slecht materiaal maar uitsluitend in de verschillen in bodemstabiliteit en had met relatief weinig kosten voorkomen kunnen worden. Het prikken in de grond met een stuk betonijzer zoals in de praktijk wel gebeurt is geen goede graadmeter met betrekking tot het vaststellen of de bodem inderdaad een gelijkmatige stabiliteit heeft voordat een fundering wordt aangebracht.
 
Hoe sonderen?

  • Voor de diepte sonderingen wordt gebruik gemaakt een sondeerwagen voorzien van de meest geavanceerde sondeer- en registratieapparatuur. 
  • Op moeilijk bereikbare plaatsen bestaat de mogelijkheid met een kleine eenheid te werken waarbij van grondankers wordt gebruik gemaakt om voldoende druk te kunnen ontwikkelen. 
  • Voor oppervlakkige sonderingen; het bepalen van de weerstand van de bodem waarbij vooral de gelijkmatigheid van het draagvlak van belang is, wordt van handsondeerapparatuur gebruik gemaakt waarbij de resultaten met behulp van een graveerstift op een registratiekaart worden vastgelegd. Deze handsonderingen gebeuren vaak in het zandbed onder wegconstructies, vloeren, funderingssleuven, kolomfunderingen en dergelijke.


Bronwateronderzoek

Op diverse percelen in Nederland is een boring op het terrein aanwezig waaruit grondwater wordt opgepompt voor consumptie of beregening. Bij bronwateronderzoek wordt dan ook een monster van het opgepompte water genomen waarna gekeken wordt of het water geschikt is voor menselijke consumptie, dierlijke consumptie, huishoudelijk gebruik, beregenen (sproeien) en dergelijke. Ook onderzoek op het voorkomen van legionella behoort tot de mogelijkheden.
 
Dit kan overigens zowel een eigen bron betreffen dan wel water dat van derden betrokken wordt. De bemonstering geschiedt onder KKM omstandigheden. De analyses worden door een RvA-testen¹ geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd.

De aanleiding tot een bronwateronderzoek kan verschillen. Wij adviseren u dan ook graag wat het meest optimale onderzoek is in uw specifieke omstandigheden.


¹ RvA = Raad voor Accreditatie


Bodemrisico analyse

Wanneer een bodemrisico-analyse?
Een bodemrisico-analyse wordt vrijwel uitsluitend uitgevoerd op bedrijfsterreinen in het kader van het verlenen van een milieuvergunning.
 
Wat is een bodemrisico-analyse?
Een bodemrisico-analyse wordt uitgevoerd op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (de NRB). Aan de hand van een stappenplan wordt voor de inrichting nagegaan of en in welke mate bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Als deze plaatsvinden wordt tevens nagegaan of er voorzieningen zijn getroffen die bodemverontreiniging voorkomen of tegengaan. Er wordt tevens een advies uitgebracht voor het uitvoeren van de meest noodzakelijke (urgente) en de wenselijke (minder urgente) verbeterpunten.
 

  • In stap 1 worden alle bedrijfsactiviteiten en indien aanwezige opslag van grondstoffen etc. geïnventariseerd en vastgelegd in tabellen met een boordeling of hier van een mogelijke bodembedreigende activiteit of grondstof sprake is.
  • In stap 2 wordt de eindemissiescore bepaald op basis van in de NRB vastgestelde waarden.
  • In stap 3 wordt naar aanleiding van de eindemissiescore de bodemrisico-categorie vastgesteld en de verbeterpunten per activiteit of opslag van grondstof aangegeven.


Second opinion

De meeste mensen hebben zo hun eigen specialismen. Onze specialismen zijn bodemonderzoeken, saneringen, partijkeuringen en asbestinventarisaties. En achter deze woorden ligt nog een scala aan diverse aandachtsgebieden.

Wanneer u bijvoorbeeld een rapport in handen krijgt van een bodemonderzoek dat is uitgevoerd, zult u waarschijnlijk niet altijd weten wat er met een terrein aan de hand is. Als er verontreiniging is aangetroffen, is dat erg? En moet er nu gesaneerd worden of juist niet? Heeft dit onderzoek de verontreiniging voldoende in kaart gebracht? Wij willen u graag van dienst zijn door een dergelijk rapport te beoordelen

Regelmatig maken wij ramingen van de kosten van een eventuele sanering ten behoeve van besprekingen over de aan- of verkoop van onroerend goed. Ook adviseren wij of en op welke wijze nader onderzoek uitgevoerd dient te worden.

Twijfelt u of heeft u vragen, dan willen wij u graag helpen de onduidelijkheden weg te nemen.